Fakta

Brf Glädjen – en äkta och fristående bostadsrättsförening från 1936.

Fastighetsbeteckning: Glädjen 6 vid Nobeltorget, Malmö.
Ekonomisk förvaltare: Storholmen Förvaltning
Medlemskap: Riksförbundet Bostadsrätterna, BID Sofielund. 

Ekonomi och underhåll
Senaste årsredovisning: klicka här!

SBC Boendeindikator - godkänd!
Bostadsrättsföreningen Glädjen har genomgått SBC's analysmetod "Boendeindikator" och blivit godkänd. Endast omkring 10 % av de föreningar som analyserats har hittills godkänts. 

SBC Boendeindikator är en bedömning av en bostadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar fastighet, förvaltning och boendemiljö. SBC analyserar föreningen noggrant på en mängd olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna. Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån inklusive förbättringspotential. Om den analyserade bostadsrättsföreningen lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening får föreningen stämpeln ”SBC Godkänd”. Stämpeln är inget betyg på den ekonomiska situationen i föreningen utan kompletterar årsredovisningen och är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta. 

Medlem
Alla kan inte bli medlemmar i vår bostadsrättsförening. Följande krav ställer föreningen.

Köparen
• Ska enligt stadgarna vara välfrejdad*
• Ska vara myndig och därmed ha rätt att ingå avtal
• Ska vara samma person som ska bo i lägenheten
• Kan inte dela äganderätten med annan person som inte kommer att bo i lägenheten
• Ska kunna godkännas på grundlag av sin egen ekonomi utan borgensman**
• Får inte vara en juridisk person
• Kommer att kreditvärderas och ska ha en normalgod ekonomi
• Ska inkomma med arbetsgivarintyg och lämna referenser från tidigare boende
• Ska träffa styrelsen innan beslut om medlemskap meddelas.

*) Vad innebär då ordet välfrejdad? Att man ska ha god frejd kan man gissa sig till, men vad är det? Jo, det innebär att det inte finns något att klaga på vad gäller levernet. Att man är vittnesgill, har gott uppförande, gott renommé och rykte. Vi har valt att ha kvar detta ord i stadgarna eftersom välfrejdade grannar är lättare att leva med. Och leva ihop ska vi göra. sida vid sida, varje dag, tätt intill och utan någon begränsning i tiden.

**) Istället för borgensman kan föreningen vid tveksam ekonomisk situation begära deposition av viss % av en årsavgift. Köparen deponerar då detta under fastställd tid. Om betalningsförmågan inte varit något problem under denna tid återbetalas depositionen.

Beslut om medlemskap
När Storholmen mottagit erforderliga underlag och ansökan om medlemskap kommer styrelsen träffa köparen på  kommande styrelsemöte kl 19:00. Vi bjuder på middag. Efter mötet kommer Storholmen meddela styrelsens beslut.  

Grannsamverkan
Föreningen ingår i Grannsamverkansprojektet i samarbete mellan oss boende, polisen och försäkringsbranschen. Grannsamverkansavtalet kräver att de boende är införstådda med vissa uppgifter och till exempel märker och dokumenterar stöldbegärlig egendom, meddelar grannen när man är på semester etc. Vi värdesätter gemenskap och trygghet genom att vi alla känner till vem som bor i huset och vi använder grannsamverkansappen Coyards för att hålla varandra uppdaterade om det sker något eller om vi kommer vara bortresta.

Det går med andra ord inte att endast flytta in i huset och förbli anonym – här hjälps vi åt och bryr oss om varandra!

Våtrum och fuktskador
Lägenheternas våtrum besiktigas vart tredje år av Anticimex. Är badrummet godkänt betalar Anticimex din självrisk vid en eventuell vattenskada. Protokoll från besiktningen överlämnas till bostadsrättshavaren. Besiktningen är inte att jämföra med en överlåtelsebesiktning. Be gärna säljaren om att få se det senaste protokollet med tanke på att det kan finnas brister som den boende blivit ålagd att åtgärda. Om säljaren inte åtgärdat bristerna övergår ansvaret till dig som köpare. Ta din undersökningsplikt av lägenheten på allvar och anlita gärna en besiktningsman om du känner dig osäker.

Kostnader elektricitet
Föreningen köper in el till hela huset. Varje hushåll tjänar på detta genom att var och en undgår att betala abonnemansavgift samtidigt som vi får ett lägre elpris genom att vi tillsammans köper in en större kvatitet. Varje lägenhet betalar självklart efter sin egen förbrukning men kan inte själv påverka val av leverantör eller flytta med sitt gamla abonnemang. 

Värme och vatten
Lika självklart som att var och en betalar sin elförbrukning, telefonräkning och tidning lika självklart tycker vi det är att var och en betalar för sin vatten- och värmeförbrukning.
Därför införde vi redan 2003 fördelningsmätning i huset. Värme och vatten betalas månadsvis med fem månaders fördröjning (eftersom vi får våra tre månadsavier för ett kvartal åt gången, så hinner avläsningen efter månadens slut inte med förrän tills nästa kvartals avier skickas ut). 

Breeeeeedband & massor av TV
Varje lägenhet betalar 199 kr för bredband (1000 Mbit/s både upp och ner!) och 99 kr för digital-TV (omkring 30 kanaler). Tjänsterna är gruppanslutningar varför de inte kan väljas bort.

Tvättstugebokning
Bokning av tvättstuga, massagerum, lusthus, relaxavdelning och övernattningslägenhet sker på föreningens hemsida eller via app. Observera att bokning endast kan ske via app i smartphone eller på vår webbplats. 

Avgifter Överlåtelseavgiften är 2200 kronor och debiteras köparen på den första månadsavin. Pantsättningsavgiften är 1100 kr och avgift för andrahandsupplåtelse är 4400 kr.

Rättvisa och hållbara årsavgifter
Styrelsen arbetar efter en policy för långsiktigt hållbara och rättvisa avgifter och har en underhållsplan för 50-60 år framåt i tiden. Syftet med policyn är att ge en rättvisande bild av föreningens verkliga kostnader för underhåll samt att skapa ett rättvist underlag för att sätta rättvisa avgifter över tid. Justering av årsavgiften sker normalt vid varje årsskifte och motsvarar oftast prisindexökningen för att inte halka efter och behöva höja mycket och oregelbundet. Föreningens policy för underhåll och långsiktigt hållbara avgifter hittar du på sidan om vår underhållsplan.

Lyx och gemyt ingår
Läs mer om föreningen här!

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Glädjen