Trivselregler

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna – Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs – Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först anmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Har du frågor – Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet och grannsamverkan
a) Ta alltid för vana att dra till portdörren så att den säkert går i lås vid in- och utpassering.
b) Släpp inte under några omständigheter in någon okänd i porten hur bra anledning denne än säger sig ha. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen. Öppna inte för reklamutdelare, hemtjänst, städfirma, tidningsbud eller besöket till grannen. De som ska in har nyckel alternativt speciell portkod. Grannens besök får grannen själv öppna för. De som gärna vill in som inte har här att göra har ofta väldigt bra argument – gå inte på dem! Är det någon som vill slinka in när ni själv går in i porten så fråga vem de ska besöka. Det visar att vi känner varandra, är uppmärksamma och att man här i huset värnar om sig själv och sina grannar.
c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld. Det är rökning förbjuden i föreningens gemensamma utrymmen.
e) Din lägenhet skall enligt stadgarna vara utrustad med brandvarnare och brandsläckare. Gärna brandfilt också. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar på din våning och någon i styrelsen om du är borta en vecka eller längre från din lägenhet eller lägg in det i kalendern i grannsamverkansappen Coyards
g) Enligt Grannsamverkansprojektet har vi alla åtagit oss att föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet, samt märka stöldbegärlig egendom. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt och var allmänt vaksam och kontakta polisen och kontaktmannen om Du ser något om är ”fel”.

3. Om gemensamma kostnader
Iaktta sparsamhet vid varmvatten-, värme- och elförbrukning i fastighetens gemensamma utrymmen. I lägenheten betalar du efter förbrukning. 

4. Balkonger, altaner
Balkonger får inte användas för
a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor, sängkläder mm.
c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.
Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. För inglasning av balkong krävs bygglov och tillstånd av föreningen.

5. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Tvättstuga, lusthus, massagerum, övernattningslägenhet, vinkällare och relaxavdelning
Särskilda ordningsregler finns anslagna. Se till att du följer reglerna!

7. Cyklar, motorfordon, barnvagnar, rullatorer
Cyklar skall förvaras i cykelskjulet på gården eller i cykelkällaren.Det finns även sex platser i cykelstället i porten. Dessa platser bör företrädesvis användas av dem som använder cykeln dagligen. Utöver dessa platser är det endast barnvagnar och rullatorer som får placeras i entré och port, dock på sådant sätt att de inte hindrar fri passage. Motorfordon får inte parkeras på gården eller i porten.

8. Trädgården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m m samlas ihop efter dagens slut.
b) Gården får gärna användas för privata arrangemang. Det är allas vår gård så någon bokning kan inte göras. Glöm inte att i förväg informera grannarna.
c) Marschaller skall placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

9. Avfallshantering
Det är självklart inte tillåtet att ha sina sopor stående i trapphuset, ens under kortare stunder. 

Du ansvarar för att källsortera avfallet. Använd närmanste miljöstation. På gården kan du kasta matavfall samt det restavfall somb blivit över efter din källsortering. Se till att soppåsarna är väl förslutna.Sätt inte soppåsar utanför sopkärlen eller utanför din dörr i trapphuset. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kontakta styrelsen för access till grovsoprummet. Ställ inga grovsopor på gården, vinden eller i källaren. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme. Föreningen betalar för varje tömning och detta sker en eller två gånger per år. Miljöfarligt avfall såsom kemikalier, färgrester, lysrör, elektriska apparater och dylikt får absolut inte slängas bland hushållssoporna eller bland grovsoporna. Detta avfall ska tas omhand av SYSAV. En förutsättning för att använda soprummet är att du själv hjälper till att tömma soprummet på Gårdens dag.

Enligt lag skall el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Som elektronikavfall räknas alla saker som har sladd eller drivs med batteri. Elektronikavfall ska lämnas till Hyllie Återvinningscentral, Henriksdalsvägen ellerSjölunda Återvinningscentral, Borrgatan. Mer information finns på: www.el-retur.se eller Malmö Stad – avfallsenheten 020-34 21 91.

10. Källare och vind
På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare då denna normalt inte ersätts av hemförsäkringen.

11. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkong.

12. Husdjur
Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Det innebär att det råder kopplingstvång och att de inte får rastas på gården.

13. Störningar
För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och andra gemensamhetsutrymmen.
Några exempel på vad lagen menar:
a) Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte störa genom att föra oväsen som t ex att tala för högt eller skrika. Man får inte spela för högt på musikanläggning eller musikinstrument eller ha TV’n på alltför högt.
b) Grannarna får inte heller störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
c) Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Tvätt- och diskmaskiner bör inte köras under denna tid.
Det kan inte var knäpptyst i ett hus fullt med människor. Speciellt om huset är gammalt som vårt. Berätta för grannarna om du vid något tillfälle behöver föra oväsen (kan hända står dom då också ut med att klockan någon gång blir över 22 innan det blir tyst). Håller du fest så sätt upp en lapp nere i porten så att dina grannar vet om det i förväg. Använd sunt förnuft.

14. Andrahandsuthyrning
Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och skall innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Om uthyrningen skall pågå längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankettför detta.

15. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

16. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbete i lägenheten. Det är inte tillåtet att ansluta köksfläkt till utsugskanal men använd gärna kolfilterfläkt.

17. Om du tänker flytta
Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap skall även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Glöm inte att lämna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet.

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Dessa trivselregler har beslutats av styrelsen den 26 mars 2002 att gälla fr o m den 8 maj 2002.Dessa trivselregler har beslutats av föreningsstämman den 7 maj 2002 att gälla fr o m den 8 maj 2002.