Motioner

Motioner till föreningsstämman

Skicka motionen
Lämna motionen i föreningens brevlåda senast den 1 mars så att vi hinner behandla den och bilägga den till föreningsstämmans kallelse.

Om motioner
Det är bara till ordinarie föreningsstämma som motioner kan lämnas. Eftersom alla ärenden som ska tas upp på stämman måste vara med i kallelsen är det viktigt att styrelsen får in motioner från medlemmarna i god tid innan kallelsen ska gå ut (enligt stadgarna innan den 1 februari eller i så god tid att motionen hinner att behandlas av styrelsen och kan bifogas i kallelsen till stämman). Det är ju faktiskt alla medlemmarna tillsammans som äger föreningen och då är det också självklart att alla ska kunna ”sitta hemma vid köksbordet” och fundera över vad de tycker om de förslag som ska tas upp på stämman.

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har. En styrelse med framförhållning sätter en ”dead-line” för när motioner ska inkomma för att styrelsen ska hinna behandla motionerna så att både motioner och styrelsens svar kan skickas med kallelse.

Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

Texten är hämtad från http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/faktablad/foreningsstamma

Så skriver du en motion:
Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om. Den skall kunna användas i föredragningslistan till föreningsstämman och protokollet från föreningsstämman.

Sammanfattning
Skriv en kort introduktion av problemet samt rekommendation till lösning.

Bakgrund
Beskriv anledningen till att du skriver detta förslag till föreningsstämman. Tydliggör problemet och behovet av lösning:
- Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
- Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
- Beskriv eventuella möjligheter och hinder.

Motivering
Beskriv problemet i frågan. Varför finns det ett behov för medlemmarna att anta motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande
Vad exakt ska beslutas enligt din rekommendation?
Försök att formulera dig exakt såsom du vill att det sedan ska stå i stämmoprotokollet, så att det inte finns någon risk för missförstånd eller feltolkningar av din formulering (extremt viktig punkt).

Skriv till exempel:

Jag föreslår föreningsstämman besluta:
-          att…
-          att…

Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information.
Skriv ett par rader till styrelsen om hur du önskar att motionen ska behandlas och/eller eventuellt meddelande om du vill bli kontaktad av styrelsen ifall styrelsen har något bättre förslag som du kanske kan acceptera. Styrelsen har kanske information och kunskap om det motionen handlar om och kan kanske föreslå en bättre eller alternativ lösning som kanske gynnar grundtanken av motionen.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn och ditt lägenhetsnummer. Du måste vara medlem i föreningen för att kunna skriva en motion (båda i hushållet är kanske inte medlemmar/ägare till bostadsrätten).